Doporučení při obnově provozu budov a zařízení z hlediska zajištění kvality pitné vody

Vážený zákazníku,

v souvislosti s postupným uvolňováním celostátních opatření během pandemie COVID – 19 se na Vás obracíme s následujícím doporučením, jak zajistit kvalitu pitné vody v budovách a provozech v případě jejich dlouhodobějšího odstavení mimo provoz.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., zaručuje po celou dobu pandemie COVID - 19 kvalitu pitné vody v celé vodovodní síti na území hl. města Prahy v souladu s požadavky platné legislativy. Vysoká kvalita pitné vody je dosahována za velmi přísných podmínek hygienické kontroly sestávající mimo jiné z tisíců provedených analýz fyzikálně-chemických, mikrobiologických a organoleptických vlastností v odebraných vzorcích pitné vody.

V rámci opatření v souvislosti s COVID-19 je možné, že v některých budovách a provozovnách (školy, hotely, restaurační zařízení, nákupní centra, obchody, tělocvičny, kina, divadla atd.) byla částečně nebo zcela omezena spotřeba pitné vody. K negativní změně kvality může dojít např. v důsledku stagnace vody v potrubí, poklesu tlaku v nádržích, poklesem zbytkového volného chloru apod.

Dovolujeme si upozornit, že při opětovném zprovoznění je nezbytné zabezpečit kvalitu vody ve vnitřním vodovodu těchto budov, za kterou dle zákona nese zodpovědnost vlastník budovy.
Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., doporučuje svým zákazníkům v případech, kdy existuje byť i minimální podezření na ovlivnění vnitřních rozvodů a kvality vody dlouhodobou odstávkou, následující preventivní opatření:

 • Před uvedením do provozu vyčistit a vydezinfikovat akumulační nádrže studené vody
  a teplé užitkové vody.
 • Propláchnout všechny kohoutky trvalým proudem vody po dobu nejméně 5 minut, tak
  aby byla zajištěna obměna veškeré vody ve vnitřních rozvodech budovy.
 • V případě složitějších problémů doporučujeme kontaktovat společnosti specializující se
  na čištění a dezinfekci vnitřního vodovodu.
 • Všeobecně při správě vnitřních vodovodních rozvodů brát ohled na doporučení Státního
  zdravotního ústavu „Zásady správné péče o vnitřní vodovod",
  viz: http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/vnitrni-vodovod.

V případě jakýchkoli problémů, či dotazů v této souvislosti nás můžete kontaktovat nejlépe prostřednictvím e-mailu info@pvk.cz, nebo prostřednictvím zákaznické telefonní linky 601 274 274 a 840 111 112.

Veškeré další aktuální informace k přijatým opatřením v souvislosti s COVID – 19 včetně omezeného provozu našeho zákaznického centra a náhradních forem bezkontaktní komunikace naleznete na našich internetových stránkách https://www.pvk.cz/aktuality/covid-19/.

Děkujeme za pochopení a věříme, že se nám všem podaří stávající mimořádnou situaci co nejdříve překonat.

Váš dodavatel vodohospodářských služeb

Kontaktujte nás