Může nastat situace, že z řad členů společenství vlastníků nebude dostatečná ochota vykonávat práci či převzít odpovědnost za výkon funkce člena statutárního orgánu shromáždění. V tom případě má shromáždění dle zákona č. 89/2012 Sb. možnost si schválit jednočlenný statutární orgán, tj předsedu společenství vlastníků. Tato vůle musí být promítnuta do stanov společenství vlastníků.

Předsedou společenství musí být dle zákona svéprávná a bezúhonná osoba, a to buď vlastník jednotky, nebo třetí osoba (jak fyzická, tak právnická), která není členem společenství vlastníků, tzv. profesionální předseda společenství.

A proto nabízíme společenstvím vlastníků jednotek nově službu výkonu funkce předsedy společenství vlastníků.

Rozsah činnosti předsedy společenství vlastníků jakožto statutárního orgánu je určen stanovami společenství a OZ a především zahrnuje:

 • správu domu ve věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění,
 • uzavírání smluv dle finančního limitu a pravidel určených shromážděním,
 • evidenci vlastníků jednotek a povinnosti ve vztahu k veřejnému rejstříku,
 • plnění usnesení shromáždění vlastníků – odpovídá mu za svou činnost,
 • běžnou agendu – stížnosti, doporučení a žádosti od členů společenství,
 • svolání a zajištění schůze shromáždění vlastníků včetně řízení průběhu jednání a hlasování shromáždění,
 • zpracování a schválení věcného a finančního plánu oprav a investic,
 • návrh výše záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky, kontrolu vyúčtování nákladů,
 • vedení a archivaci zápisů ze shromáždění a usnesení,
 • aktivní vyhledávání příležitostí k úsporám ve všech oblastech správy a údržby domu při zachování kvality služeb,
 • včasné plnění závazků společenství vzniklé ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám, včasné uplatňování pohledávek společenství,
 • vymáhání plnění povinností stanovených členům společenství, zejména úhradu dluhů,
 • pravidelné schůzky se správcovskou společností a kontrolu její činnosti,
 • pravidelnou kontrolu bytového domu a ve spolupráci se správcovskou společností odstranění drobných závad,
 • zajištění vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a plnění daňových povinností společenství v souladu s platnou legislativou.

Předseda společenství vlastníků jedná samostatně a jeho výkon je kontrolován kontrolní komisí nebo revizorem voleným z členů společenství vlastníků.

Nabízíme předsedu společenství vlastníků, který přijme veškerou odpovědnost spojenou s výkonem funkce, s odbornými znalostmi a s ekonomickým, právním a technickým zázemím naší společnosti.

Pokud projevíte zájem o tuto službu, rádi Vám připravíme nabídku odpovídající potřebám Vašeho společenství vlastníků.