Rozpis smluvních cen za správu

předmět správy jednotka Kč bez DPH poznámka
ekonomika a evidence byt/měs. 90 až 150 podle rozsahu požadovaných služeb
opravy, údržba a technická správa byt/měs. 60 až 100 podle rozsahu požadovaných služeb
úklidové služby byt/měs. 100 až 150 podle rozsahu požadovaných služeb
(není zahrnuto mytí garáží a úklid komunikací)
údržba zeleně hod. 200 obvykle březen až říjen

Tyto rámcové ceny se nevztahují na SVJ a BD s počtem jednotek nižším než 12, ceny v případě zájmu budou stanoveny individuálně.

Standardní rozsahy správa v jednotlivých oblastech

Oblast ekonomická a evidenční

 • převzetí, třídění a označení účetních dokladů  
 • kontrola věcné a formální správnosti účetních dokladů
 • úhrada přijatých faktur, kniha faktur
 • vedení účetnictví podle zákona č. 563/1991Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
 • roční inventarizace účtů
 • vypracování roční účetní závěrky, daňového přiznání a vyúčtování daní (srážkové, zálohové)
 • vypracování informací o hospodaření společenství vlastníků jednotek resp. bytového družstva pro jednání shromáždění vlastníků či členskou schůzi na vyžádání pololetně
 • spolupráce s orgány státní moci (kontroly FÚ, zdravotního a sociálního zabezpečení)
 • evidence bytových a nebytových jednotek a garážových stání
 • evidence vlastníků, nájemníků bytových a nebytových jednotek a garážových stání
 • vystavení předpisů záloh na služby a plnění spojená s bydlením, dlouhodobých záloh („fond oprav“)
 • roční úprava předpisu záloh v návaznosti na vyúčtování či změny cen dodávek médií
 • zajištění/*odečtů vodoměrů studené a teplé vody, měřičů tepla včetně rozúčtování
 • roční vyúčtovaní záloh v souladu s platnými předpisy a dle kritérií předaných výborem společenství vlastníků/představenstvem družstva
 • vybírání zálohových plateb včetně nedoplatků pravidelných měsíčních plateb a vyúčtování na účet společenství vlastníků/bytového družstva
 • rozesílání přeplatků pravidelných měsíčních plateb a vyúčtování na účet vlastníka /nájemníka
 • měsíční evidence a následné upomínání dlužníků na náklady společenství vlastníků včetně informování výboru společenství vlastníků/představenstva družstva
 • roční vyúčtování fondu oprav (tvorba, čerpání)
 • vyřizování dotazů, žádostí, reklamací, zajištění úředních hodin.

Oblast technická

 • pravidelná čtrnáctidenní kontrola technického stavu společných prostor domu včetně drobné údržby
 • vedení veškeré technické evidence a dokumentace domu, bytových jednotek
 • uzavírání smluv s dodavateli potřebných energií a služeb dle pokynu výboru společenství vlastníků/představenstva družstva
 • kontrola dodávky energií a kvality prací a služeb (odvoz odpadu, nasmlouvaných oprav společných částí domu, apod.)
 • kontrola termínů a zajištění pravidelných revizí
 • zajištění/*oprav a údržby společných prostor domu
 • zajištění/*technického dozoru při realizaci velkých oprav
 • zajištění/*pojištění majetku společenství vlastníků
 • zajištění/*havarijní služby společností Bytoservis Praha
 • zpracování návrhu plánu na zajištění oprav, modernizaci a rekonstrukci společných prostor domu a stavebních součástí domu
 • pomoc při zajišťování/*velkých oprav a rekonstrukcí
 • reklamace případných vad díla v záruční době.

Oblast úklidových prací

Úklid společných prostor je standardně prováděn v četnosti 1x týdně a dle dále uvedeného rozsahu, ale je možné dojednat navýšení četnosti a rozsahu úklidových prací např. v zimních měsících:

Týdně

 • zametání a vytírání schodišť, podest a chodeb
 • setření madel zábradlí, skříní elektroinstalace, hydrantů, hasicích přístrojů, atd.
 • odstranění viditelných nečistot z vchodových dveří
 • čištění vstupních čistících zón
 • čištění výtahu, leštění nerezu, zrcadel

Měsíčně

 • mytí vstupních dveří
 • mytí zábradlí včetně madel
 • odstranění pavučin ve společných prostorách domu
 • čištění zvonků, vypínačů, poštovní schránek
 • čištění drážek u výtahových dveří

Čtvrtletně

 • mytí dveří včetně zárubní ve společných prostorách
 • mytí kabiny výtahu

Pololetně

 • mytí oken
 • mytí osvětlovacích těles

 Oblast údržby zeleně

 • Základní zahradnické práce na zatravněných pozemcích přináležejících k bytovému domu poskytujeme obvykle v období od března do října v ceně

 Oblast samostatně účtovaných služeb

 • vymáhání pohledávek a vedení soudních sporů v zastoupení společenství vlastníků
 • zpracování mzdové a personální agendy – dle rozhodnutí o odměně členům statutárního orgánu příkazce včetně zaslání přihlášek a měsíčních přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení, odesílání daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Cena za jednoho člena statutárního orgánu činí 200 Kč/měsíc bez DPH
 • poplatek za dispečink havarijní služby s garancí dojezdu do 120 min., zajišťovaný společností Bytoservis, činí 8 Kč/bytovou jednotku/měsíc bez DPH
 • účast zástupce společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. na shromáždění vlastníků/členské schůzi
 • zajištění právního zástupce, notáře a případně zpracování a podání návrhů změn na rejstříkový soud
 • další činnosti a služby dle dohody se zástupci statutárního orgánu.